TAVSHEDSPLIGT

 

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt i henhold til Persondataforordningen (GDPR), og alle oplysninger behandles fortroligt i henhold til nedenstående oplysningspligt.

MIN OPLYSNINGSPLIGT OMKRING INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER.

Psykolog Pernelle Høm v/Pernelle Precht er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg modtager fra, eller indsamler om dig.
Som sådan skal jeg – jf. efter Persondataforordningens art. 13 – give dig en række oplysninger når jeg modtager persondata fra eller om dig.
Oplysninger om dataansvarlig person:
Jeg er selv klinikkens dataansvarlige person.
Mine kontaktoplysninger er følgende:
Psykolog Pernelle Høm v/Pernelle Precht
Olgavej 78, 7800 Skive
Cvr.nr. 25043863
Tlf. 29 10 20 02
Mail andante@fibermail.dk

Formål og retsgrundlag:
Min behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af, at jeg skal kunne give dig en god og relevant behandling.

Kategorier af personoplysninger:
I forbindelse med behandling af din henvendelse har jeg modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, e-mail, telefon nr. og evt. cpr. nr.
I forbindelse med henvisning fra fx. læge desuden helbredsoplysninger herfra.
Andre personoplysninger, som jeg ligger inde med ud over ovennævnte, kan omfatte oplysninger om familieforhold, arbejdsforhold mv., og må alle antages at være fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen, og min legitime interesse til behandling. Opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at jeg skal opfylde en behandling/kontrakt for dig, og jeg indhenter derfor ikke dit samtykke til dette formål. Det er nødvendigt at modtage de helbredsmæssige oplysninger under henvisning til den sundhedsretlige lovgivning.

Hvem videresender jeg dine oplysninger til?
Jeg videresender oplysninger til fx. Sygesikring Danmark, forsikringsselskab og kommune, såfremt disse helt eller delvist skal betale for dit forløb.
I forbindelse med personskadeerstatningssager eller sager vedrørende beskæftigelsesområdet, herunder resurseforløb, førtidspension, fleksjob, § 56 ydelse m.v., kan jeg blive anmodet om at fremsende oplysninger til kommune eller forsikringsselskab. I forbindelse med retssager kan de pågældende oplysninger risikere at blive fremsendt til Retslægeråd og ASE. I denne forbindelse foretrækker jeg at udlevere dokumenterne til dig, med henblik på at du, sammen med din advokat, afklarer hvem de pågældende oplysninger skal sendes til. Hvis jeg skal videresende de pågældende oplysninger, vil jeg typisk kræve et samtykke, da det drejer sig om fortrolige og personfølsomme oplysninger.
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab videresender jeg oplysninger til revisor. Revisoren er tillige selvstændig dataansvarlig og opfylder således Persondataforordningen.
Herudover har jeg pligt til at foretage underretning til kommunen, hvis jeg er bekymret for barns trivsel og udvikling.

Hvor længe opbevarer jeg personoplysninger om dig?
Som hovedregel opbevarer jeg personoplysninger i 5 år efter at en behandling/kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor jeg kan blive mødt med krav i anledning af behandlingens/kontraktens opfyldelse.

 

DINE RETTIGHEDER

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte mig. Det kan du bedst gøre med en e-mail til: andante@fibermail.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til mig, men jeg anbefaler, at du kontakter mig skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som jeg indsamler og behandler, samt øvrige registrerede oplysninger i forbindelse med dit forløb.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

 

 

Comments are closed.